Algemene Voorwaarden

 • 1. Aanpassingen - de stichting Allureparken.nl  kan op elk moment zonder bericht wijzigingen aanbrengen in de informatie en/of materialen die aangeboden worden of beschikbaar zijn op de website. De stichting Allureparken.nl kan deze Voorwaarden op elk moment zonder bericht wijzigen door aangepaste gebruiksvoorwaarden op de website te plaatsen. Door de website te blijven gebruiken nadat zulke wijzigingen zijn geplaatst, erkent u uw instemming met de nieuwe bepalingen, ook al heeft u de wijzigingen niet bestudeerd. Wij adviseren u daarom de op de website geplaatste Voorwaarden periodiek te raadplegen voor aanpassingen en wijzigingen.
 • 2. Eigendom - Het auteursrecht en eigendom van de website, inclusief individuele afbeeldingen, grafisch materiaal, logo’s, tekst en opmaak, evenals de samenstelling van de op de website geplaatste content, behoort toe aan de stichting Allureparken.nl. HeuvelrugVIP, en het HeuvelrugVIP-logo zijn merken en/of dienstmerken van Allureparken.nl. De namen van andere op de website vermelde bedrijven en producten zijn de merken van hun respectievelijke eigenaren. Al deze merken, dienstmerken en logo’s op de website, ongeacht of deze eigendom zijn van de stichting Allureparken.nl of derden, worden hierin aangeduid als de “Merken”. Tenzij uit deze Voorwaarden anders blijkt, zal niets dat op de website staat, geïnterpreteerd worden als het verlenen, noch door implicatie of anderszins, van een licentie of recht tot gebruik van Content of Merken.
 • 3. Gebruik van de website - de stichting Allureparken.nl verleent u een beperkte, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de website volgens deze Voorwaarden. U mag de website alleen gebruiken voor het raadplegen van informatie op de website en invoer van gegevens. U mag de website niet gebruiken voor enig ander doel, met inbegrip van (doch niet uitsluitend) vals of frauduleus onderzoek en invoering van gegevens. De website en content op de website, waaronder tekst, grafisch materiaal, toetsiconen, audio- en videoclips, digitale downloads, datacompilaties en software, mogen niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, geherpubliceerd, ingekleed, gespiegeld, ge-upload, geplaatst, verzonden, gewijzigd, verkocht, overgedragen, in sublicentie verleend, gedistribueerd, ontmanteld, gedecompileerd of teruggebracht naar de broncode, zonder toestemming van de stichting Allureparken.nl en/of haar derden partners, met uitzondering van het downloaden, vertonen en afdrukken van materiaal op de website voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag geen “robot”, “spin” of ander automatisch apparaat, noch enig programma, algoritme of methodiek dat vergelijkbare processen of functionaliteit inhoudt, noch enig handmatig proces, gebruiken om webpagina’s, gegevens of content op de website te volgen of kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Allureparken.nl. U stemt ermee in geen webpagina’s, gegevens of content op de website te verzenden of anderszins over te brengen naar enige andere computer, server, website of ander medium voor massadistributie of commercieel gebruik. U stemt ermee in geen apparaat, software of procedure te hanteren waarmee de correcte werking van de website kan worden doorkruist. U stemt ermee in geen actie te ondernemen die belastend is voor de infrastructuur, en die de stichting Allureparken.nl naar haar uitsluitend oordeel onredelijk of onevenredig acht in verhouding tot de voordelen die de stichting Allureparken.nl behaalt uit uw gebruik van de website. Onbevoegd gebruik van de website en/of materialen op de website kan leiden tot schending van relevante wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkrecht of ander intellectueel eigendomsrecht of andere wetgeving. U dient alle aanduidingen met betrekking tot auteurs- en merkrechten, waaronder aanwijzingen betreffende eigendom die zich op materialen op de Site bevinden, te bewaren en u mag zulke aanduidingen niet wijzigen, maskeren of uitwissen. Gebruik van deze materialen op andere websites of in een computernetwerkomgeving is niet toegestaan. Het is u verboden om illegaal, bedreigend, lasterlijk, leugenachtig, obsceen, onzedelijk, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of uit te zenden, of enig ander materiaal dat gedrag inhoudt of stimuleert dat als strafbaar kan worden beschouwd, aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins strijdig is met de wet. Daarnaast is het u niet toegestaan om informatie te plaatsen of uit te zenden die inbreuk maakt op de rechten van anderen of hun privacy- of publiciteitsrechten schendt, beschermd wordt door auteursrecht, merkrecht of ander eigendomsrecht, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van zulk recht, een virus, fout of ander schadelijk object bevat, of wordt gebruikt om illegaal samen te spannen tegen iemand anders als anti concurrentie middel. U bent uitsluitend aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit inbreuk op auteursrecht, merkrecht of ander eigendomsrecht, of overige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website.
 • 4. Leeftijd en Verantwoordelijkheid - Wanneer u zich bij www.heuvelrugvip.nl registreert voor gebruik van de website bent u persoonlijk verantwoordelijk voor behoud van uw vertrouwelijke accountinformatie en uw wachtwoord. U aanvaardt verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die via uw account of wachtwoord plaatsvinden. U verklaart dat u de wettelijke leeftijd hebt om de website te gebruiken en om bindende wettelijke verplichtingen aan te gaan voor schulden die kunnen ontstaan uit het gebruik van de website.
 • 5. Privacy - U hebt het privacybeleid dat betrekking heeft op de website, dat zich bevindt op www.heuvelrugvip.nl gelezen. U verklaart dat het Privacybeleid redelijk is en u gaat akkoord met het gebruik door de stichting Allureparken.nl van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met het Privacybeleid.
 • 6. Aanvullende voorwaarden - Aanvullende voorwaarden kunnen gelden voor de inkoop van goederen en diensten en overig gebruik van delen van deze website, en u verklaart dat u zich zult houden aan deze aanvullende voorwaarden.
 • 7. Beoordeling van verzendingen - de stichting Allureparken.nl mag op elk moment informatie die via de website wordt verzonden of ontvangen, volgen en beoordelen. Verder behoudt de stichting Allureparken.nl het recht om verzending of ontvangst van informatie die zij ongewenst vindt of strijdig met deze Voorwaarden te censureren, corrigeren, verwijderen of verbieden.
 • 8. Uitsluiting van garantie - De website en bijbehorende content worden in de huidige staat en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties geleverd. Tenzij uit de wet iets anders volgt, sluit de stichting Allureparken.nl iedere garantie uit, zowel uitdrukkelijk als impliciet, inclusief (zonder beperkt daartoe) garanties van verkoopbaarheid, eigendom, niet-inbreuk en geschiktheid voor een specifiek doel. Daarnaast bieden noch de stichting Allureparken.nl noch haar derden partners de garantie dat toegang tot de website vrij zal zijn van fouten of onderbreking. De stichting Allureparken.nl biedt geen garantie en geeft geen verklaringen met betrekking tot de juistheid van informatie, resultaten of content op de website of met betrekking tot e-mailberichten die door of namens de stichting Allureparken.nl worden verzonden.
 • 9. Beperking van aansprakelijkheid - De stichting Allureparken.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan uw computer of voor virussen die uw computer of andere apparatuur kunnen aantasten als gevolg van uw toegang tot, gebruik van en rondkijken op de website, of van het downloaden door u van materialen, gegevens, tekst, beelden, video of audio op de website. In geen geval is de stichting Allureparken.nl aansprakelijk voor letsel, verlies, claims of schade, of voor bijzondere, indirecte, incidentele of strafrechtelijke schade, gevolgschade en hoge als straf opgelegde schadevergoedingen van welke aard dan ook (waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsschade en gemiste en gemiste besparingen). Dit geldt ongeacht of deze gebaseerd zijn op een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, dat ontstaat uit of op enige wijze verband houdt met gebruik van deze Site of bijbehorende content, storing of vertraging (waaronder maar niet beperkt tot gebruik van of onvermogen tot gebruik van enig onderdeel van deze website), of prestaties of wanprestaties van de stichting Allureparken.nl, ook al is zulke partij gewaarschuwd voor de mogelijkheid van schade. Indien, onverminderd het voorgaande, de stichting Allureparken.nl of een onafhankelijke leverancier of distributeur toch aansprakelijk wordt gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van of op enige wijze verband houdend met de hierboven beschreven functies of gebruik van de website of content daarvan, zal de aansprakelijkheid van de stichting Allureparken.nl en de onafhankelijke leveranciers en distributeurs in geen geval in totaal hoger zijn dan de maandelijkse abonnementsprijs en eventuele servicevergoeding voor toegang tot de website, of 100 Euro. Naar haar uitsluitend oordeel, kan de stichting Allureparken.nl, naast overige rechten en rechtsmiddelen die zij tot haar beschikking heeft en zonder enige aansprakelijkheid dienaangaande, uw toegang tot enige component van de website op ieder moment en zonder bericht beëindigen of beperken.
 • 10. Vrijwaring - U bent verplicht de stichting Allureparken.nl en haar onafhankelijke leveranciers en distributeurs, plus hun bestuurders, directeuren, werknemers en agenten, te verdedigen tegen en te vrijwaren van claims, procedures of eisen, met inbegrip van (doch niet uitsluitend) redelijke advocaat- en accountantskosten, door of namens u ingesteld, die de hierin genoemde aansprakelijkheidslimiet te boven gaan, of door derden naar aanleiding van uw gebruik van de Site of van schending van deze Voorwaarden.
 • 11. Links - Deze website bevat links met andere websites. Deze dienen uitsluitend voor uw gemak en niet als aanprijzing door de stichting Allureparken.nl van de content van deze andere websites. De stichting Allureparken.nl is niet aansprakelijk voor de content van andere websites. Het doet geen uitspraken en biedt geen garanties met betrekking tot andere websites of met betrekking tot de inhoud of materiaal op deze websites. Toegang tot andere websites is voor eigen risico.
 • 12. Claims betreffende inbreuk van auteursrecht - Indien u meent dat uw werk gekopieerd is en toegankelijk is op de Site op een wijze die inbreuk doet aan uw auteursrecht, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen om de mogelijke inbreuk op auteursrecht te melden. U kunt ons per e-mail bereiken op: info@heuvelrugvip.nl.
 • 13. Toepasselijk recht - Deze Voorwaarden en de uitvoering daarvan vallen onder Nederlands recht. U stemt in met en onderwerpt uzelf aan Nederlandse jurisdictie, met betrekking tot alle kwesties en controverses die ontstaan uit uw gebruik van de website en deze Voorwaarden. Voor zover toegestaan door de wet dienen claims en acties naar aanleiding van of met betrekking tot uw toegang of gebruik van de website binnen één (1) jaar na de datum waarop de oorzaak van de claim of actie ontstond aanhangig te worden gemaakt.
 • 14. Handhaving - Indien de stichting Allureparken.nl actie onderneemt tot handhaving van deze Voorwaarden is zij gerechtigd om alle redelijke en noodzakelijke advocaatkosten en kosten van rechtspleging op u te verhalen, en u verklaart bereid te zijn deze te betalen. Ditzelfde geldt voor enige andere voorziening in rechte en naar vermogen waar de stichting Allureparken.nl zich op kan beroepen. U erkent dat een schending of poging tot schending van enige bepaling in deze Voorwaarden tot onherstelbare schade voor de stichting Allureparken.nl kan leiden, waarvan de hoogte moeilijk is vast te stellen en waarvoor geen adequaat rechtsmiddel beschikbaar is. Om die reden stemt u ermee in dat de stichting Allureparken.nl recht heeft op een verbod door een bevoegde rechterlijke instantie om u, of bij u aangesloten partijen, partners of agenten, te weerhouden van schending of poging tot schending van deze Voorwaarden, en op u alle kosten en uitgaven te verhalen, met inbegrip van (doch niet uitsluitend) redelijke advocaatkosten, die de stichting Allureparken.nl heeft gemaakt om zulk verbod te verkrijgen. U stemt ermee in dat geen borg of zekerheid vereist zal zijn in verband met zulk verbod.
 • 15. Beëindiging - De stichting Allureparken.nl kan deze Voorwaarden en/of de verschaffing van diensten met betrekking tot de website op elk moment en om elke reden, waaronder onoordeelkundig gebruik van de website en schending door u van deze Voorwaarden, ongedaan maken. Zulke beëindiging heeft geen gevolgen voor vergoeding waartoe de stichting Allureparken.nl en haar onafhankelijke leveranciers en distributeurs van rechtswege of naar billijkheid recht op kunnen hebben. Bij beëindiging van deze Voorwaarden zullen alle rechten die u hebt verkregen, komen te vervallen en weer toevallen aan de stichting Allureparken.nl en haar onafhankelijke leveranciers of distributeurs waar van toepassing.
 • 16. Algemeen - Deze Voorwaarden leiden niet tot het ontstaan van enig agentschap, vennootschap, samenwerkingsverband of dienstverband, en u bent op geen enkele wijze bevoegd om de stichting Allureparken.nl in welk opzicht dan ook te binden. U mag uw rechten en plichten die voortvloeien uit deze Voorwaarden niet overdragen, uitbesteden of delegeren. De stichting Allureparken.nl mag deze Voorwaarden en al haar rechten en plichten die daaruit voortvloeien zonder beperking overdragen, uitbesteden of delegeren. Indien vastgesteld wordt dat enige bepaling in deze Overeenkomst onafdwingbaar of ongeldig is, zal deze niettemin volledig worden gehandhaafd in zoverre de wet dit toestaat. Zulke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van overige bepalingen in de Overeenkomst. Deze Voorwaarden, samen met het Privacybeleid of overige bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen of waarnaar hier wordt verwezen, bevatten de volledige afspraken tussen ons met betrekking tot het hierin behandelde onderwerp en treden in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk.
 • 17. De Applicatie onder de naam “www.heuvelrugvip.nl” is eigendom van en wordt u ter beschikking gesteld door de stichting Allureparken.nl. - De stichting Allureparken.nl is bevoegd de Applicatie naar eigen goeddunken en zonder bericht op enig moment te wijzigen, aan te passen of te beëindigen.
 • 18. Onder voorbehoud van acceptatie en permanente naleving door u van de Voorwaarden, verleent de stichting Allureparken.nl u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte licentie om de Applicatie te installeren en te gebruiken op een enkele geautoriseerde computer of op een mobiel apparaat, binnen Nederland op voorwaarde van uitsluitend persoonlijk gebruik. Niets in deze Overeenkomst verleent u rechten op bijbehorende documentatie, ondersteuning, upgrades, onderhoud of andere toevoegingen aan de Applicatie. De stichting Allureparken.nl heeft geen verplichting deze diensten met betrekking tot de Applicatie te verschaffen.
 • 19. De hardware, computer, apparatuur, mobiel toestel, toegang tot het internet of draadloze verbinding die benodigd zijn voor toegang tot en gebruik van de Applicatie dient u op eigen kosten te regelen. De standaardtarieven van uw aanbieder voor berichtgeving gelden voor alle berichten die u initieert vanaf uw website naar uw mobiele toestel. Alle kosten worden in rekening gebracht door en zijn verschuldigd aan uw mobiele aanbieder. U bevestigt dat het email adres dat u in Uw profiel zet op uw eigen naam staat.
 • 20. De Applicatie kan functies bevatten waarmee u onder andere door u geselecteerde of gecreëerde content kunt invoeren, opslaan, manipuleren en verspreiden. U verklaart en gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor deze Persoonlijke Content en voor ieder eigen gebruik van functies die het verzenden, plaatsen en delen van Persoonlijke Content mogelijk maken, en verder dat u het intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van tegenpartijen niet zult schenden of overtreden, niet zult bijdragen of aanmoediging zult geven aan schendingen of anderszins onwettige gedragingen, of die obsceen, lasterlijk of laakbaar zijn of van slechte smaak getuigen, en dat u alle noodzakelijke rechten, licenties of toestemmingen hebt verkregen om deze activiteiten uit te voeren. Daarnaast zult u de opzet, merkvoering of reclame-uitingen van overige content in de Applicatie niet wijzigen, ongeacht of deze content van de stichting Allureparken.nl afkomstig is of van een onafhankelijke gelieerde partij (“Algemene Content”), of materialen toevoegen aan deze Algemene Content, waaronder reclame-uitingen of andere promotiecontent. De Algemene Content is eigendom van de stichting Allureparken.nl of haar gelieerde partijen of licentiegevers en is beschermd door intellectueel eigendomsrecht. U verkrijgt hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de Algemene Content te downloaden en gebruiken op een daartoe bestemd, compatibel mobiel apparaat voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U zult geen afgeleide werken reproduceren, modificeren, uitvoeren, overdragen, verspreiden, verkopen of ontwerpen, of anderszins van de Algemene Content of de Applicatie gebruikmaken of die beschikbaar stellen, behalve zoals uitdrukkelijk geregeld in deze Overeenkomst. U erkent in het bijzonder dat de stichting Allureparken.nl niet aansprakelijk is voor de persoonlijke content of voor ieder lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag dat voortkomt uit of verband houdt met gebruik door uzelf van de applicatie, en dat het risico van nadeel of schade uit het voorgaande volledig bij u ligt. Verder erkent u dat de stichting Allureparken.nl niet verantwoordelijk is voor contacten tussen u en andere gebruikers van de applicatie, en dat u het volledige risico draagt voor het verzenden via de applicatie van content, waaronder informatie waarmee u of uw locatie kan worden geïdentificeerd.
 • 21. Diensten van derden - De Applicatie kan uw gebruik van diensten door derden, die niet door de stichting Allureparken.nl worden geleverd, faciliteren. De stichting Allureparken.nl verstrekt geen verklaringen of garanties met betrekking tot de kwaliteit van deze Diensten van Derden, de naleving door hen van toepasselijke wet- en regelgeving, en enig ander aspect van deze Diensten van Derden. Uw gebruik van de Diensten van Derden is voor eigen risico en u bent persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke en contractuele eisen met betrekking tot het gebruik van Diensten van Derden.
 • 22. Afwijzing van garanties -  Beperking van aansprakelijkheid de stichting Allureparken.nl geeft geen garantie, verklaring of waarborg dat u de applicatie ononderbroken of vrij van fouten zult kunnen gebruiken. Ook erkent u dat de stichting Allureparken.nl op enig moment de applicatie kan verwijderen of stilleggen. Verder erkent u dat de permanente beschikbaarheid van de applicatie afhankelijk is van de algemene werking van het internet en dat de stichting Allureparken.nl geen invloed heeft over bepaalde factoren die nodig zijn voor de ononderbroken werking van het internet. U erkent uitdrukkelijk dat uw gebruik van de applicatie, of het niet kunnen gebruiken ervan, volledig voor eigen risico is. De applicatie wordt in de huidige staat en zoals nu beschikbaar voor gebruik door u geleverd, zonder enige zowel uitdrukkelijke als impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en niet-inbreuk. De stichting Allureparken.nl is niet aansprakelijk voor onderbreking van de dienstverlening waardoor u punten of prijzen misloopt of die u weerhouden van toegang tot of vastlegging van klantentransacties.
 • 23.Afstandsverklaring en vrijwaring - Door de applicatie te gebruiken, bevestigt u uw bereidheid de stichting Allureparken.nl, haar bestuurders, directeuren, werknemers, aangesloten partijen, agenten, aannemers en licentiegevers vrij te waren van claims die voortvloeien uit inbreuk door u op deze licentie, uw gebruikmaking van de applicatie, uw persoonlijke content of enige handeling die de stichting Allureparken.nl onderneemt in het kader van onderzoek van een vermoeden van schending door u van deze licentie.